Rafał Nowak

100%
28
0

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
Zamiast tylko narzekać, zróbmy coś.
Pełny opis
Nie jestem osobą powiązaną z żadną partią. Po prostu człowiek który doszedł do wniosku, że coś jest nie tak i pora coś zrobić, cokolwiek, żeby zmienić panujące układy dla dobra większości uczciwych ludzi. Od dziesięciu lat mieszkam i pracuję poza granicami polski (UK). Moim dążeniem jest, aby wrócić do normalnego, ojczystego kraju, gdzie bez złodziejstwa, kombinacji lub spec układów da się normalnie żyć i mieć jakieś dobre perspektywy. -- Aby się nie pogubić w tym co się robi, przyjąłbym pewne główne kierunki działania. Myślę, że w polskich realiach najważniejsze są te wymienione poniżej. Jest to zestawienie bardzo uproszczone i schematyczne jednak należy mieć pewne priorytety. -- 1) Praworządność i odpowiedzialność 2) Suwerenność państwa 3) Gospodarka 4) Systemowe zobowiązania budżetowe . 1. Praworządność i odpowiedzialność - Bezpośrednie wybory parlamentarne. Brak list partyjnych. Znaczne ograniczenie immunitetów. - Wysokie wynagrodzenia dla osób „zaufania publicznego” oraz szczególna i osobista odpowiedzialność karna. Będzie to najlepsza motywacja do dobrej pracy i sposób ochrony przed korupcją. - Przejrzyste i kontrolowane finansowanie partii i ugrupowań politycznych ze składek członkowskich. - Kontrola „aktywności biznesowej” polityków oraz funkcjonariuszy służb państwowych. - Reforma wymiaru sprawiedliwości. Możliwość „rezygnacji z usług” sędziów, prokuratorów lub innych urzędników działających w sposób "jawnie niesprawiedliwy”. Odpowiedni sposób weryfikacji zapobiegający nadużyciom. Dopuszczenie większej konkurencji na rynek adwokacki. Nie da się stworzyć sprawiedliwego państwa bez uczciwego wymiaru sprawiedliwości. Weryfikacja sędziów powiązanych z „układami”. Przestępca ryzykuje reakcję poszkodowanego. Prawo chroni uczciwego, nie przestępcę. Prawo nie chroni przed naiwnością, przed oszustwem tak. Odpowiedzialność majątkowa osób trzecich za korzyści pochodzące z przestępstwa. - Reforma systemu więziennictwa. Większa różnorodność sytemu kar (zdalny nadzór, prace przymusowe). Separacja recydywistów od „przypadkowych” przestępców. System pomocy przestępcom po odbyciu kary. Systemy motywujące skazanych do pracy, nauki i uczciwości. - Zmiana przepisów dotyczących odpowiedzialności za korupcję. Rzeczywista odpowiedzialność, zwłaszcza urzędników państwowych, „bohaterów” afer finansowych i gospodarczych oraz osób powiązanych z wydatkami finansowanymi z budżetu państwa (budowa dróg, stadionów, dotacje). . 2. Suwerenność państwa - Nadrzędność prawa państwa nad ustawami, zaleceniami i dyrektywami zewnętrznymi. - Własna waluta i system bankowy. Możliwość prowadzenia własnej, wewnątrzpaństwowej polityki monetarnej. - Ograniczanie zadłużenia państwa i deficytu budżetowego. - Własna nowoczesna armia i niezależny system dowodzenia. Wojsko nie musi być liczne, ale musi być efektywne. Wojsko polskie (wszystkie rodzaje) powinno być nowoczesne, dobrze wyposażone i wyszkolone. W miarę możliwości należy taką armię rozbudowywać zachowując jednocześnie jej wysoką skuteczność. Lepsza kontrola nad wydatkami w tym sektorze. Reforma struktur zarządzania. - Efektywny system obrony cywilnej. System obrony cywilnej praktycznie nie istnieje (ale pewnie są osoby które nim zarządzają). Skuteczna obrona kraju przed poważnym atakiem zewnętrznym jest możliwa tylko przy udziale wszystkich obywateli. System efektywnych, krótkich szkoleń zastąpi służbę wojskową. - Zróżnicowanie sposobów zabezpieczenia militarnego i rezerw państwowych. Historia pokazała, że czasy i sojusznicy się zmieniają. W polityce międzynarodowej nie ma przyjaciół, są tylko wspólne interesy. - Nieakceptowanie nowych i renegocjacja obecnych niekorzystnych umów międzynarodowych. - Długoterminowa polityka niezależności energetycznej. Oparcie energetyki na lokalnych zasobach naturalnych, ekonomicznych źródłach odnawialnych (np. elektr. wodne) oraz wysokowydajnych technologiach (energetyka jądrowa). Wspieranie badań. - Rozbudowa i utrzymanie nowoczesnych służb i oddziałów specjalnych. Obecnie konflikty międzynarodowe często nie są „otwartą” i jawną wojną. Działania mają ukryty, nietypowy i często terrorystyczny charakter zewnętrzny lub wewnątrzpaństwowy. Potrzebne są odziały mogące właśnie w sposób specjalny reagować na takie zagrożenia. - Zwiększenie uwagi na monitoring elektroniczny, „cyber zagrożenia” oraz manipulacje mediami i sieciami społecznościowymi. Nie oznacza to cenzury, ale edukację społeczeństwa aby każdy mógł takie działania rozpoznać lub przynajmniej miał świadomość ich obecności. - Ochrona strategicznych systemów (np. energetyczny, finansowy, zaopatrzenia) przed próbami destabilizacji lub utratą kontroli przez państwo. - Zakaz sprzedaży polskiej ziemi osobom nie będącym obywatelami RP lub firmom nie podlegającym polskiemu prawu. Dopuszczalna długoterminowa dzierżawa (np 100lat) z możliwością wypowiedzenia w bardzo wyjątkowych i z góry określonych sytuacjach. . 3. Gospodarka - Ograniczanie kosztów administracji państwowej. Nie można obniżyć podatków jeżeli nie zmniejszy się wydatków budżetowych. Nie jest celem wyłącznie redukcja etatów, bo zazwyczaj i tak są zwalniani „szeregowi” pracownicy najwięcej pracujący. Niezbędna jest kompleksowa reforma polegająca na uproszczeniu przepisów, zmianach w strukturze zatrudnienia oraz kontroli wydatków urzędów i innych służb państwowych. - Drastyczna redukcja zadłużenia państwa. Dług publiczny, powiększany z roku na rok przez planowane lub nieplanowane „dziury budżetowe” powoduje ogromne koszty jego obsługi będąc jednocześnie wygodnym sposobem na transfer publicznych pieniędzy do prywatnych instytucji. Priorytetem jest zredukowanie tych zobowiązań. Dodatkowe finansowanie gospodarki jest niezbędne dla jej rozwoju ale „kreowanie pieniędzy” powinno być dopuszczalne tylko przez NBP i tylko budżet państwa powinien korzystać z takiego „nieistniejącego pieniądza”. Kredytowanie wydatków państwowych nie powinno być realizowane przez prywatne firmy i instytucje finansowe krajowe lub zagraniczne które wykorzystując prawne środki nacisku korzystają z przymusowo odebranych pieniędzy (podatki). - Prawne wspieranie egzekwowania należności. Korzystanie z kredytów handlowych, inwestycyjnych, konsumpcyjnych i innych jest indywidualną sprawą każdego człowieka lub przedsiębiorstwa. Państwo powinno wspierać uczciwość w tym sektorze. Dobrą praktyką będzie regulowanie zobowiązań państwa w tym względzie i nie obciążanie obywateli polskich spłatą zobowiązań innych państw. - Stymulacja przedsiębiorczości poprzez realne uproszczenie przepisów. - Polityka wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne (nie tylko UE) oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją (np. z sektorów dotowanych przez inne państwa). Renegocjacja regionalnych umów międzynarodowych. Obecnie mamy gospodarkę o skali globalnej i nakładanie ograniczeń na polskich przedsiębiorców podczas gdy konkurencja światowa tych ograniczeń nie ma jest nieuczciwe i niekorzystne. . 4. Zobowiązania budżetowe - Reforma i uproszczenie systemu ubezpieczeń społecznych. Bez zabierania dotychczasowych emerytur i działania prawa wstecz. Należy skończyć z iluzją wysokości emerytur i skomplikowanym systemem generującym koszty. Każdy powinien opłacać niewysoką składkę, która po wymaganym okresie składkowym uprawnia do emerytury na poziomie minimum socjalnego. System podobny do funkcjonującego w UK. Dodatkowe opłacanie przez państwo składek dla osób wychowujących dzieci lub np. opiekunów osób niepełnosprawnych. Dodatki emerytalne dla rodziców osób pracujących i opłacających składki. Dodatkowe fundusze emerytalne dla osób pracujących na szczególnych zasadach lub warunkach (np. górnictwo, straż pożarna, wojsko) opłaca pracodawca i są czytelnym elementem wynagrodzenia. Każdy człowiek powinien mieć świadomość konsekwencji oszczędzania lub braku oszczędzania. - System opieki zdrowotnej jest szczególnym rodzajem wydatków budżetowych. Zdrowie i życie są nadrzędnymi wartościami. Wszelkie zmiany w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej powinny być bardzo ostrożne aby nie spowodować dodatkowych zagrożeń . Stanowcza powinna być natomiast personalna odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za nadużycia (bez względu na funkcje lub wykonywany zawód). -- Podsumowując: nie mam gotowych rozwiązań, cudownego planu lub sprawdzonej metody. Takie rzeczy mają tylko zawodowi politycy wspierani specjalistami od PR i innymi producentami „kiełbasy wyborczej”. Ze swojej strony przedstawiłem kierunki działania które uważam za słuszne i które bym realizował jeśli miałbym taką możliwość. Starałem się przedstawić moje spojrzenie na tematy polityczne bardzo zwięźle i przejrzyście. Pominąłem wiele spraw istotnych, których mam świadomość, ale spowodowały by one takie „rozpisanie się”, że wiele osób by nie dotrwało do przeczytania tego akapitu. Będę wdzięczny za konstruktywne pomysły, uwagi i wsparcie mnie jeżeli uznacie, że moje poglądy mają sens. Rafał Nowak -- Postulaty główne - Zmiana systemu wyborów parlamentarnych - Reforma wymiaru sprawiedliwości - Zmniejszenie kosztów administracji państwowej - Zmniejszenie zadłużenia państwa - Stymulacja gospodarki - Szczególna kontrola zorganizowanej przestępczości (również byłe „służby” PRLu) -- Postulaty dodatkowe - Reforma systemu ubezpieczeń społecznych - Reforma systemu opieki zdrowotnej - Reforma systemu edukacji - Reforma więziennictwa i sposobów odbywania kary -- Poglądy: - Ochrona dóbr wspólnych, strategicznych i kulturowych. - Utrzymanie własnego, nowoczesnego (niekoniecznie dużego) wojska. - Własna waluta i bezpieczny, niezależny system bankowy. - Odpowiedzialność osobista polityków, sędziów i urzędników za „celowo błędne” decyzje. - Nie „przerabiać” historii, ale wyciągać z niej wnioski. - Edukacja. Wiedza o świecie współczesnym, ekonomia, ekologia, działania i konsekwencje. - Zakaz "promowania" odmienności seksualnych. - Zakaz dyskryminacji oraz faworyzowania ze względu na płeć, rasę, wyznanie itp. - Legalność i finansowanie zabiegów „In vitro”. - Legalizacja „narkotyków miękkich”. - Nadrzędność prawa polskiego nad prawem UE i innych organizacji. - Rozdzielenie spraw i instytucji państwowych od religijnych. - Jednakowe warunki prawne dla przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych. - Faworyzowanie w przetargach publicznych firm (nie tylko polskich) zatrudniających polskich pracowników. - Możliwość "przyjęcia" imigrantów jednak bez przyznawania specjalnych przywilejów i narzucania liczby przyjmowanych osób. Takie samo prawo i pomoc finansowa jak dla reszty obywateli polskich. Obowiązkowy okres przejściowy w którym złamanie polskiego prawa skutkuje deportacją (po odbyciu kary). --
Data rejestracji
8 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta