Krystian Hamerlik-Konopka

75%
47
16

Okręg wyborczy
Nie określono
Krótki opis
nieszczęśnik, frustrat, niewolnik, dłużnik, robotnik, biedak, ojciec 4 dzieci - człowiek potrzebujący zmiany - krystkon
Pełny opis
Żyję w świecie, który mnie unieszczęśliwia i potrzebuję zmiany. Przyszedłem tu, żeby forsować własne postulaty polityczne lecz nie zamierzam być obojętny na przekonania innych osób. Jestem gotowy na krytykę i skory do refleksji. Szukam konsensusu z innymi ludźmi, który odmieni mój świat. Nie mogę i nie chcę żyć tak dłużej. Moje postulaty polityczne, do których będę przekonywał: 1. Państwem są zasady społeczne zgodne potrzebami wszystkich obywateli, dobrowolnie, bez żadnego przymusu przez obywateli akceptowane, przestrzegane dla wspólnego dobra i stojącego za nim indywidualnego dobra każdego obywatela oraz organizacja społeczna na tych zasadach oparta. 2. Podstawową funkcją państwa jest obrona wolności każdego obywatela a zatem znoszenie wszelkich form przymusu i przemocy istniejących w społeczeństwie. 3. Przymiotem każdej hierarchii społecznej jest przymus. Państwo będzie zatem nieustannie dążyć do ograniczenia wszelkich form hierarchii społecznej, do osłabienia wszelkich form społecznych stosunków nadrzędności i podporządkowania, dążąc do tego aby władza jednego człowieka nad drugim istniała wyłącznie w celu wspólnego dobra obu ludzi i nigdy w celu indywidualnych korzyści jednego człowieka kosztem drugiego. 4. Państwo będzie wykluczać wszelki przymus społeczny, w tym także przymus państwowy lecz przede wszystkim zniesie przymus uznania cudzej własności prywatnej, przymus wykonania zobowiązań i przymus podatkowy. 5. Istota własności prywatnej i istota zobowiązania zmienią się tak aby wszelka własność prywatna była uznawana przez wszystkich obywateli, oraz wszelkie zobowiązania były wykonywane przez wszystkich obywateli dobrowolnie i bez żadnego przymusu. 6. Zmienia się funkcjonującą w społeczeństwie fundamentalną dla społeczeństwa zasadę „umów należy dotrzymywać” na nową wartość „umowa istnieje do chwili, do której strony umowy jej chcą”. 7. Różnice społeczne są naturalnym wynikiem różnic fizycznych czy intelektualnych pomiędzy ludźmi, można i należy je akceptować. Nie ma jednak w społeczeństwie miejsca dla znaczących różnic społecznych ani też usprawiedliwienia dla ich istnienia poza chciwością i egoizmem wybranych jednostek. Rozmiar różnic społecznych winny regulować podatek od własności, ograniczenie oszczędności w pieniądzu, zakaz przymusu uznania cudzej własności prywatnej i zakaz przymusu egzekucyjnego.. 8. Państwo powinno nauczać etyki, życia w społeczeństwie, umiejętności odróżnienia dobra wspólnego od dobra indywidualnego kosztem drugiej osoby. 9. Konstytucję, podatki, budżet, sposób emisji pieniądza ustalać będzie się w demokracji bezpośredniej. 10. Stosunki cywilne ogranicza się do stosunków wynikających z posiadania i przelewu własności prywatnej rzeczy materialnych i pieniądza wyłącznie gotówkowego. 11. Wyklucza się możliwość istnienia pieniądza bezgotówkowego i jego kreację poprzez depozyt i kredyt. 12. Znosi się państwową ochronę wartości niematerialnych i prawnych w stosunkach cywilnych i zastępuje ją ochroną własności prywatnej rzeczy materialnych. 13. Zakazuje się wszelkich form egzekucji zobowiązań cywilnych. 14. Kredyt i jego spłatę zastępuje się nową formą kreacji pieniądza, wg której ilość pieniądza w prywatnym portfelu oraz obowiązujący limit oszczędności w pieniądzu powiększają się wraz z nabywaniem opodatkowanej własności prywatnej i pomniejszają wraz z wyzbyciem się tej własności. 15. Pieniądz i jego rozkład muszą opierać się na zdecentralizowanym systemie pieniężnym, którego właścicielem są wszyscy użytkownicy pieniądza. 16. Pieniądz musi być tak wykreowany ażeby nikt poza właścicielem pieniędzy nie miał dostępu do jego prywatnego portfela. Każdy przelew pieniądza powinien być dokonany wyłącznie przez jego właściciela i nie powinny istnieć w tym zakresie żadne skuteczne narzędzia przymusu. 17. Państwo będzie ewidencjonować wszelką własność prywatną i państwową. 18. Własność państwowa i prywatna będą jawne. 19. Państwo będzie pobierać dobrowolnie opłacany progresywny podatek od własności prywatnej a w razie nieopłacenia podatku sukcesywnie przejmie własność mienia. Zniesione zostaną wszelkie podatki pośrednie i inne formy podatków. 20. Państwo-społeczeństwo wyemituje pieniądz gotówkowy, wg algorytmu przyjętego przyjętego w demokracji bezpośredniej i wprowadzi go w obieg. Dopuszcza się istnienie wielu konkurencyjnych walut o alternatywnych sposobach emisji. 21. Zakazuje się każdej formy egzekucji długu wyrażonego w pieniądzu gotówkowym a wraz z tym znosi się możliwość istnienia pieniądza bezgotówkowego. 22. Państwo zaewidencjonuje rozkład i przelewy każdego pieniądza gotówkowego. 23. Stany kont pieniężnych i przelewy na kontach obywateli będą jawne. 24. Będzie obowiązywał limit oszczędności we wszelkich formach pieniądza zależny od wartości posiadanej własności prywatnej. Podstawy limit oszczędności powinien zostać ustalony w demokracji bezpośredniej i obejmować nie więcej niż kilka miesięcy świadczeń przeciętnego obywatela. 25. Zostanie zniesienia osobowość prawna z wyjątkiem państwa. 26. Zostanie wprowadzony zakaz ustanawiania cudzego zarządu nad własnym mieniem. 27. Zniesione zostaną wszelkie kary za ujawnienie tajemnic. 28. Państwo nie będzie mogło samodzielnie prowadzić żadnej działalności gospodarczej. 29. Państwo powinno niezwłocznie wyzbyć się wszelkiego mienia przejętego na skutek nieopłacenia podatków od własności dążąc do tego aby wszelkie mienie było własnością prywatną. Nie może w żaden sposób użytkować tego mienia poza jego zabezpieczeniem, osiągać jakichkolwiek pożytków czy też dysponować mieniem jak właściciel prywatny poza odsprzedażą. 30. Zostaną zniesione wszelkie terminy obowiązywania przepisów prawnych i urzędowania urzędników. Zostaną zastąpione formułą utrzymania większości, co oznacza, iż przepisy prawne obowiązują i urzędnicy urzędują wyłącznie do chwili utrzymania wymaganej większości. Z chwilą utraty wymaganej większości przepisy tracą ważność a urzędnicy swój status. 31. Stopniowo zostaną otwarte granice państwa dla obcokrajowców i wprowadzony zostanie transparenty program dla imigrantów. 32. Zmiana formuły armii: 1. Armia nie może działać poza terenem własnego kraju. 2. Armia nie może wystąpić przeciw własnym obywatelom. 3. Krajowa broń może trafić wyłącznie do armii narodowej i nigdy nie może opuścić terenu kraju. 4. Armia może nabywać broń wyłącznie w krajowych firmach - mieszczących się w kraju i których właścicielem jest obywatel. 5. Budżet armii i zakupy broni będą jawne. 6. O budżecie armii decyduje społeczeństwo w głosowaniu bezpośrednim. 33. Znosi się karę więzienia w postępowaniu karnym i zastępuje ją karą pozbawienia obywatelstwa i wygnania.
Data rejestracji
9 lat temu
Tagi reprezentanta
Brak tagów przypisanych do tego reprezentanta

Reprezentanci, którym ufam:

  • Brak

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak

Postulaty, które popieram:

  • Brak