Teresa Garland

96%
24
1

Okręg wyborczy
Okręg nr 13 - Kraków
Krótki opis
Państwo i Prawo powinny służyć dobru każdego obywatela. Dlatego Państwo polskie należy ustawić na fundamencie Naturalnych Praw Człowieka.
Pełny opis
Teresa Garland - strona internetowa: https://akademiapolityczna.wordpress.com/info Polecam: https://lexnaturalispolska.wordpress.com/ YT FIDES POLSKA: https://www.youtube.com/channel/UCWdY4wYGpnARnVgFenA65Nw YT SEDNO: https://www.youtube.com/channel/UCf3V4GwmoWmeiVOXqPysGSQ Z wykształcenia menadżer i projektantka mody, artystka. Działająca na rzecz wszechstronnego rozwoju Polski oraz stworzenia Instytutu Prawa Naturalnego. Konferderatka na Rzecz Reform Ustrojowych KOREUS aktywnie wspierająca polski think-tank pod przewodnictwem Józefa Kamyckiego, w przygotowywaniu Polskiej Doktryny Gospodarczej. Aktywnie uczestniczyła w komisjach sejmowych: wypowiadając się przeciwko wprowadzeniu do Polski GMO, jako członek Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych żądała oparcia polskiej energetyki o polskie zasoby n aturalne oraz broniła podczas komisji sejmowych polskiego rolnictwa przed niszczącym wpływem zagranicznych korporacji hodowlanych. Protestowała przeciwko zatruwaniu powietrza przez zakłady korporacyjne. Aktywnie działa na rzecz nacjonalizacji polskiej złotówki która została sprywatyzowna tak samo jak i polskie banki. Swoją doktrynę polityczną prezentuje w artykułach na stronie: https://akademiapolityczna.wordpress.com/info/ Kandydowała w roku 2015 do Sejmu z ramienia KW GB SZCZĘŚĆ BOŻE! https://szczescboze.wordpress.com/2015/10/22/poznajcie-naszych-kandydatow-na-poslow-wideokww-grzegorza-brauna-szczesc-boze-okreg-13-lista-nr-14/ Wystosowała wtedy między innymi list „Do wszystkich polskich studentów!” https://szczescboze.wordpress.com/2015/10/15/przeslanie-kandydatki-kww-gb-szczesc-boze-krakow-do-wszystkich-polskich-studentow/ W wyborach samorządowych w roku 2018 jako kandydatka do Sejmiku Małopolskiego z ramienia KW Stowarzyszenia Lex Naturalis. https://lexnaturalispolska.wordpress.com/2018/09/25/sylwetki-kandydatow-kw-stowarzyszenia-lex-naturalis/ Główne postulaty programowe to: DEMOKRATYZACJA POLSKI, PRAWO NATURALNE, SUWERENNOŚĆ FINANSOWA. Szczegółowy program tu: Deklaracja poparcia dla Prawa Naturalnego - Inicjatywa oddolna w sprawie wyborów do Sejmu Jeśli Popierasz poniższe postulaty i chcesz się zaangażować aby je zrealizować. Dołącz! Fundamentem państwa polskiego LEX NATURALIS czyli Prawo Naturalne. Dekalog Postulatów: 1.Demokratyzacja Polski – W Polsce demokracja przedstawicielska uległa zniekształceniu w oligarchię partyjną której reprezentanci tak zmonopolizowali w Polsce władzę iż obywatele nie mają żadnej możliwości demokratycznego dojścia do władzy jeśli nie wejdą w gnębiący Polaków układ. Stąd konieczność zmiany procedur wyborczych czyli zmiana kodeksu wyborczego oraz konieczność dokonania poprawek w Konstytucji umożliwiających podejmowanie Polakom decyzji o swoim własnym państwie i o swoim losie. Zatem podstawową kwestią jest przywrócenie Polakom demokratycznych praw obywatelskich poprzez: wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego, wprowadzenie bezprogowego i wiążącego REFERENDUM, wprowadzenie WETA OBYWATELSKIEGO (szczebel ustawy, 250 tys. podpisów w 180 dni) oraz INICJATYWY OBYWATELSKIEJ (szczebel Konstytucji, 500 tys. podpisów, 18 miesięcy). ***więcej na drugiej stronie 2.Prawo Naturalne – przywrócenie w Polsce sprawiedliwości a Polakom godności i należnych im naturalnych praw człowieka. Powołanie Trybunałów Prawa Naturalnego w każdym województwie które będą osądzały niesprawiedliwe z punktu widzenia Prawa Naturalnego wyroki. Trybunały te będą również osądzały osoby i instytucje które działają na szkodę dobra wspólnego Narodu Polskiego. 3.Rozwój gospodarczy – przywrócenie w Polsce wolności gospodarczej poprzez powrót do pierwszej wersji ustawy Wilczka. Zreformowanie ZUSu w celu zlikwidowania opłat zusowskich blokujących Polakom prowadzenie działalności gospodarczej. Renty i emerytury będą wypłacane bezpośrednio z podatków obywateli oraz z dochodów znacjonalizowanych strategicznych gałęzi polskiej gospodarki. Podniesienie kwoty wolnej od podatku, wstępnie do wysokości przynajmniej 30 tysięcy zł na rok. 4.Suwerenność finansowa Państwa Polskiego – Oddłużenie państwa poprzez przywrócenie NBP jego właściwej funkcji dotyczącej emisji pieniądza (skasowanie art.4 Ustawy o NBP) oraz umożliwienie rządowi zaciągania w NBP bezodsetkowych zobowiązań na rzecz deficytu budżetowego. W tym celu konieczne jest usunięcie z Konstytucji zapisu art.220 par.2 który mówi: „Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.” Wprowadzenie do obiegu pieniądza jednorazowego który wyeliminuje zatory płatnicze oraz umożliwi lokalną wymianę handlową. 5.Samowystarczalność energetyczna Polski – rozwój geotermii, energii wodnej i wprowadzenie nowoczesnych technologii podziemnej gazyfikacji węgla. 6.Rozwój polskiego rolnictwa – stworzenie warunków i możliwości dla rozwoju małych i średnich gospodarstw rolnych oraz przydomowych ogródków. Kierunek: przede wszystkim uprawy ekologiczne. Muszą powstać polskie zakłady produkujące tani, lekki i małej wielkości sprzęt do małopowierzchniowych upraw ziemi. W celu sprzedaży produktów rolnych wprowadzenie bezpłatnych gminnych punktów (placów) wymiany towarów i usług dla lokalnych rolników, producentów i działkowiczów. Zakaz GMO. 7.Nacjonalizacja wybranych strategicznych gałęzi gospodarki gwarantujących bezpieczeństwo gospodarcze i przetrwanie Narodowi Polskiemu również w czasie wojny. W celach obronnych wdrożenie programu „Broń palna plus” dla każdego rodowitego Polaka. 8.Reforma systemu oświaty, edukacji i wychowania poprzez między innymi zmianę programów nauczania i oparcie całej polskiej edukacji na dwóch wartościach: dobru i prawdzie. Wdrożenie na wszystkich kierunkach i rocznikach obowiązkowych wykładów z filozofii Szkoły Lubelskiej o.Krąpca, jak również wykładów z łaciny oraz z logiki formalnej, aby ludzie w Polsce potrafili myśleć logicznie. Powołanie komisji podręcznikowej, zwłaszcza w zakresie podręczników do historii, gdyż do tej pory dzieci i studenci uczą się zakłamanej historii. Studenci prawa muszą oprzeć swoje wykształcenie na rozumieniu naturalnego prawa uniwersalnego. W tym celu powołanie Katedr Prawa Naturalnego przy każdej uczelni kształcącej prawników. 9.Reforma służby zdrowia między innymi poprzez połączenie medycyny akademickiej z medycyną naturalną w myśl zasady że „Medycyna jest jedna”. Dobrowolne szczepienia. Wstępny zakaz 5G i podjęcie badań nad szkodliwością tej technologii. 10.Polityka zagraniczna – suwerenna. Na arenie międzynarodowej Polska poważnym partnerem i inicjatorem wartościowych dla ludzkości celów, odważnie broniąca godności każdego człowieka oraz dbająca o swoje własne interesy. Zabiegi o uznanie neutralności Polski przez największe mocarstwa. Jesteśmy partnerami a nie służącymi czy niewolnikami. Dbamy o własne interesy na arenie międzynarodowej, wychodzimy z inicjatywami. Dążymy do bycia przyjaznym suwerennym państwem neutralnym. *** Poniżej odnośnik do punktu pierwszego o demokracji Poniższe definicje zostały przepisane z książki Prof. Mirosława Matyji pt. „Ewolucja zamiast rewolucji – Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce” ”. https://www.legimi.pl/ebook-ewolucja-zamiast-rewolucji-miroslaw-matyja,b348062.html Co to jest REFERENDUM? Referendum (głosowanie powszechne) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu. Referendum jest narzędziem kontroli władz, kształtowania ustroju i wyrazem woli społeczeństwa. Proponowane referendum bezprogowe i wiążące. Co to jest WETO OBYWATELSKIE Weto obywatelskie – to narzędzie polityczne dające obywatelom prawo do wyrażenia oddolnego, społecznego sprzeciwu wobec rozwiązań istniejących w obowiązującym systemie prawa. Praktycznie funkcjonuje to w ten sposób, że ustalona liczba obywateli uprawnionych do głosowania, w określonym czasie, zgłasza sprzeciw wobec konkretnej ustawy. Następnie społeczeństwo wypowiada się w referendum na zasadzie tak lub nie. Weto ludowe ma bezpośredni wpływ na władzę – umożliwia oddolną i obywatelską kontrolę społeczeństwa w zakresie decyzji organów rządzących. Proponowane 250 tys. podpisów w 180 dni. Co to jest INICJATYWA OBYWATELSKA Inicjatywa obywatelska – to narzędzie polityczne dające obywatelom oraz ugrupowaniom społecznym i politycznym prawo do inicjatywy ustawodawczej. W poszczególnych krajach istnieją zasadnicze różnice w praktyce jej stosowania. W Szwajcarii jej przedmiotem może być całkowita lub częściowa zmiana konstytucji lub zmiana ustawy, zaproponowana przez ustaloną liczbę obywateli uprawnionych do głosowania, którzy w ciągu ustalonego okresu czasu zbiorą wymagane podpisy. Mogą oni wystąpić o wprowadzenie poprawek albo uchylenie zapisów już funkcjonujących aktów prawnych, lub nawet zaproponować nowe rozwiązania. Inicjatywa może dotyczyć zarówno rozwiązań szczegółowych, jak i ogólnych. Warto zaznaczyć, że każda inicjatywa, która uzyska wymaganą liczbę głosów poparcia, musi prowadzić do głosowania na drodze referendum. Proponowane 500 tys. podpisów, 18 miesięcy. Aby wdrożyć w/w rozwiązania konieczne jest wprowadzenie poprawek do obecnej Konstytucji z 1997r. w art. 125 (odnośnie referendum), w art.118 (odnośnie inicjatywy ustawodawczej / obywatelskiej) oraz dodanie zapisu odnośnie weta obywatelskiego. Wszystkie powyższe zapisy (poprawki) zostały przez Prof. Matyję opracowane i konkretne zapisy konstytucyjne zostały przedstawione w jego książce pt.: „Ewolucja zamiast rewolucji – Przewodnik po demokracji oddolnej w Polsce.” DEKLARACJA POPARCIA: Popieram Dekalog Postulatów Programowych na bazie Prawa Naturalnego (Lex Naturalis), chcę kandydować do Sejmu i zobowiązuję się do wdrożenia powyższych postulatów jeśli zostanę wybrany Posłem. Imię i nazwisko _________________________________ Podpis ________________________________ Nr Okręgu Wyborczego __________ Woj. ___________________________________________________ Gmina ___________________________ Adres mailowy ______________________________________ Tel. _______________________________ Powyższą Deklarację poparcia dla Prawa Naturalnego można pobrać ze strony: https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/05/22/deklaracja-poparcia-dla-prawa-naturalnego-inicjatywa-oddolna-w-sprawie-wyborow-do-sejmu/ Inicjatywa ruszy jeśli zbierze się odpowiednia liczba osób popierających Prawo Naturalne jako fundament Państwa Polskiego. Deklaracje można składać osobiście (Kraków) dzwoniąc wcześniej pod nr tel. 697 357 009 lub przesłać mailowo zeskanowany dokument WYPEŁNIONY DŁUGOPISEM dużymi literami i własnoręcznie PODPISANY na adres: [email protected] oraz [email protected] "Deklaracja Poparcia dla Prawa Naturalnego" tu: https://akademiapolityczna.files.wordpress.com/2019/05/deklaracja-poparcia-dla-prawa-naturalnego.pdf
Data rejestracji
8 lat temu
Tagi reprezentanta
Teresa Garland akademia polityczna lex naturalis fides polska tv sedno prawo naturalne reforma ZUSu prawo do życia prawo do wolności prawo do własności

Reprezentanci, którym nie ufam:

  • Brak